ลงทะเบียนกับ PayPal และรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทันที

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

รายชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือพาหุง

ขออนุโมทนาบุญแด่ ผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ 
“พาหุง มนต์แห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้า”
ฉบับเล่มสีชมพู สองภาษา สำหรับแจกฟรี
ดังรายนามต่อไปนี้

 1. ภก. เทียนชัย ตันติวิมงคล
 2. ทิฆัมพร ตันติวิมงคล
 3. กำธร วีระวิทยานันต์
 4. มัลลิกา วีระวิทยานันต์
 5. พรชัย ตันติวิมงคล 
 6. รุ่งนิรันดร์ นิรันดร
 7. สรัญภร หมั่นดี 
 8. สุพจน์-เบญจมาศ ทรัพย์สินสุนทร และครอบครัว
 9. ดร.สมพล ประคองพันธ์
 10. อนุสรณ์ จิรธวาลา
 11. ขวัญกมล จิรธวาลา
 12. วิภาวี วนานุพงษ์
 13. พลโท ทรงเกียรติ ส่งเจริญ
 14. เชี่ยวชาญ - สมนา รัตนามหัทธนะ
 15. มานพ - อารีรัตน์ ตุงคเศรวงศ์
 16. ทพ ศักดา -  ดร อัมพวัน อภิสริยะกุล 
 17. ทญ จรรยา - นายฐาปนา อภิสริยะกุล
 18. พญ มารยาท - นพ กฤษณะ พรหมวัชระนนท์
 19. นางสาวพรทิพา นกไทย
 20. จงจินต์ ทองวานิช
 21. ศิริชัย-สุนทรี-ศรุดา สมจิตรมูล
 22. ฉัตรสุดา เมืองสุวรรณ
 23. เกื้อกูล ธีระวัฒน์
 24. พรรณี มั่นการโชค
 25. กมล - เบญจวรรณ กุยแก้วสุวรรณ
 26. กมลวรส พิรุณสาร และครอบครัว
 27. สวิตตา ชัยศรี 
 28. กัลยกร - รัชดาภรณ์ คุณมี
 29. ไพรัช-พรพรรณ สิทธินามสุวรรณ
 30. กิติ สระบงกช และครอบครัว
 31. วีระ วงค์วราวิภัทร และครอบครัว
 32. สันติ ธัญวงษ์
 33. บวร จินตวีรพันธ์
 34. วีรพันธุ์ -ศิริพร ตันติพงษ์
 35. ดำรง - งามพิศ - ธนวรรณ หรรศคุณาชัย
 36. อมรรัตน์ วรรธนาคม
 37. วินนา เหรียญสุวรรณ
 38. สิรินาถ รัตนประสิทธิ์ 
 39. สายสัมพันธ์ สุวัชรังกูร
 40. ภก. ปราโมทย์ ตันวัฒนะ 
 41. ภก. ยาจิต ศรีวิโรจน์
 42. จอมจิน - สุทธาทิพย์ - โสมสิริ จันทรสกุล, เหยียนจ้าว
 43. อรุณศรี มีเรืองชัย
 44. เกียรติศักดิ์ - สังวาล และปราการ เลาหวัฒนาวณิชย์
 45. กรรณิการ์ ศรีวิจารณ์
 46. วัฒนาวดี วาสรส
 47. ละมัย เมืองปรางค์
 48. สุมล บุญเจริญ
 49. กุล แก้วเจริญ
 50. นฤมล บุญคุ้ม 
 51. โสภา นกแก้วน้อย
 52. กานต์มณี ฟื้นมา
 53. ชูชาติ-ยุรีย์ ดวงบัว และครอบครัว
 54. วิจิตร์-สุธี บัวรุ่ง
 55. ชัยสิทธิ์ ตันติวิมงคล และครอบครัว
 56. พงษ์สวัสดิ์  มารมย์
 57. ด.ช.ศิรา  มารมย์
 58. น.ส.ธัญลักษณ์  มาลีวัตร
 59. ดวงพร แสนประกอบ
 60. วนา-วาสนา สราญชาติ
 61. เรืองยศ -นวลปรางค์ โอษธีศ และลูกหลานญาติมิตร
 62. ภิรมย์ ลักษณะและครอบครัว
 63. สุรียพร รักถาวร และครอบครัว
 64. ชุติมา พูลพิพัฒน์ และครอบครัว
 65. อรวรรณ  ออศิริชัยเวทย์
 66. สุทธิลักษณ์ ศรีโยธา
 67. ปิยะพงษ์ ศรีโยธา
 68. Sunee Lynch
 69. Richard. H. Lynch
 70. ด.ช. คารวะ ศรีโยธา
 71. ดุลยวัต สุทธิโชคสถิต และครอบครัว
 72. ดำรงค์  สมฤทธิ์ 
 73. ด.ญ. ชลธร สมฤทธิ์
 74. สมบุญ สมฤทธิ์
 75. วิภาวี ศักดา
โดยรายนามทั้ง 75 รายการนี้ ได้ร่วมบริจาคผ่านทาง คุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล (คุณตู๋) ซึ่งได้ส่งมอบรายชื่อ และจำนวนเงินทั้งสิ้นเป็นเงิน 30,760 บาท ให้กับผู้จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว และหากได้รับหนังสือพาหุง จำนวนหนึ่งจะส่งให้ผู้แจ้งความประสงค์ และส่วนที่เหลือจะนำไปแจกจ่าย ตามวัด สถานที่ปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาล ต่อไป ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ได้รับหนังสือพาหุงเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจัดส่งให้ตามที่อยู่ผู้ที่แจ้งความจำนงเรียบร้อยแล้วค่ะ รอรับได้เลยนะค่ะ
ขออนุโมทนาบุญแด่ทุกท่าน ทุกนาม เทอญ....

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมะเร็ง

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโรคมะเร็งจาก รพ.จอห์น ฮอพกินส์

1. ทุกๆคนมีเซลมะเร็งอยู่ในร่างกาย เซลมะเร็งเหล่านี้จะไม่ปรากฎด้วยวิธีการตรวจสอบตามมาตรฐาน จนกระทั่งมันขยายตัวเพิ่มขึ้นในระดับพันล้านเซล(1,000,000,000 เซล เมื่อแพทย์บอกว่าไม่มีเซลมะเร็งในร่างกายผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาแล้ว มันหมายถึงว่าระบบไม่สามารถตรวจสอบเซลมะเร็งได้เพราะว่าจำนวนของมันยังไม่มากพอ จนถึงระดับที่สามารถตรวจจับได้เท่านั้น

2. เซลมะเร็งเกิดขึ้นระหว่าง 6 ถึงมากกว่า 10 ครั้งในช่วงอายุของคนๆหนึ่ง

3.  เมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงเพียงพอ เซลมะเร็งจะถูกทำลายและป้องกันไม่ให้เกิดการขยายตัวและกลายเป็นเนื้องอก

4. เมื่อใครก็ตามเป็นมะเร็ง มันกำลังบอกว่าคนๆนั้นมีความบกพร่องหลายประการเกี่ยวกับโภชนาการ ซึ่งอาจเกิดจากยีน สิ่งแวดล้อม อาหารและปัจจัยอื่นๆในการดำรงชีวิต

5. เพื่อเอาชนะภาวะบกพร่อง หลายประการเกี่ยวกับโภชนาการ การเปลี่ยนแปลงประเภทของอาหารรวมทั้งสารอาหารบางอย่างจะช่วยให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้น

6. การทำคีโม คือการให้สารเคมีที่มีความเป็นพิษกับเซลมะเร็งที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ขณะเดียวกัน มันก็จะทำลายเซลที่ดีที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในไขกระดูก ทำลายระบบทางเดินอาหาร ฯลฯ และเป็นสาเหตุทำให้อวัยวะบางส่วนถูกทำลาย เช่น ตับ ไต หัวใจ ปอด ฯลฯ

8. การบำบัดโดยคีโม และการฉายรังสีมักจะช่วยลดขนาดของเนื้องอกได้ในช่วงแรกๆ อย่างไรก็ตามถ้าทำไปนานๆพบว่ามักไม่ส่งผลต่อการทำลายเซลเนื้องอก

9. เมื่อร่างกายได้รับสารพิษจากการทำคีโมหรือการฉายรังสีมากเกินไป ระบบภูมิคุ้มกันอาจปรับตัวเข้ากันได้หรือไม่ก็อาจถูกทำลายลง ดังนั้นคนๆนั้นจึงอาจตกอยู่ในอันตรายจากการติดเชื้อหลายชนิดและทำให้โรคมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น

10. การทำคีโมและการฉายรังสีอาจเป็นสาเหตุทำให้เซลมะเร็งกลาย พันธุ์ ดื้อยา และยากต่อการทำลาย การผ่าตัดก็อาจเป็นสาเหตุทำให้เซลมะเร็งกระจายไปทั่วร่างกาย

11. วิธีที่ดีที่สุดในการทำสงครามกับมะเร็ง คือการไม่ให้เซลมะเร็งได้รับอาหารเพื่อนำไปใช้ในการขยายตัว

อะไรคืออาหารที่ป้อนให้กับเซลมะเร็ง 

A. น้ำตาล  คือ  อาหารของมะเร็ง การตัดน้ำตาลคือการตัดแหล่งอาหารสำคัญที่จ่ายให้กับเซลมะเร็ง สารทดแทนน้ำตาลอย่าง เช่น " นิวตร้าสวีต " " อีควล " " สปูนฟูล " ฯลฯ ล้วนทำมาจากสารให้ความหวาน ซึ่งเป็นอันตราย

สารทดแทนซึ่งเป็นกลางที่ดีกว่า  คือ น้ำผึ้งมานูคา (จากนิวซีแลนด์) หรื น้ำผึ้งดอกไม้ป่า ความชื้นต่ำ 20% และควรหลีกเลี่ยงเกลือสำเร็จรูป ก็ใช้สารเคมีในการฟอกขาว   ควรหันไปเลือกใช้ "" แบรก อมิโน "" หรือ  เกลือทะเล  แทน

b. นมสัตว์  เป็นสาเหตุทำให้ร่างกายผลิตเมือก โดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหาร เซลมะเร็ง จะได้รับอาหารได้ดีในสภาวะที่มีเมือก การใช้นมถั่วเหลืองหรือนมธัญพืช ชนิดไม่หวาน แทนนมสัตว์ จะทำให้เซลมะเร็งไม่ ได้รับอาหาร

c. เซลมะเร็งเติบโต ได้ดี ในภาวะแดล้อมที่เป็นกรด อาหารจำพวก เนื้อ จะสร้างสภาวะกรดขึ้น ดังนั้นจึงควรหันไปรับประทาน ปลา จะดีที่สุด รองลงไปคือรับประทาน ไก่ แทนเนื้อ และ หมู  ในเนื้ออาจมียาฆ่าเชื้อ ฮอร์โมนที่สร้างการเจริญเติบโตในสัตว์ และเชื้อปรสิต บางประเภทตกค้างอยู่  ซึ่งล้วนเป็นอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เป็น มะเร็ง

d. อาหารที่ประกอบด้วยผักสด 80% และน้ำผลไม้  พืช จำพวกหัวเมล็ดถั่วเปลือกแข็ง และผลไม้จำนวนเล็กน้อย จะช่วยทำให้ร่างกายมีสภาวะเป็นด่าง อาหารอีก20% อาจได้มาจากการทำอาหารร่วมกับพืชจำพวกถั่ว น้ำผักสดจะให้เอ็นไซม์ ซึ่งสามารถดูดซึมได้ง่ายและซึมทราบสู่ระดับเซลภายใน 1 นาที เพื่อบำรุงร่างกายและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเซลที่ดี เพื่อให้ได้เอ็นไซม์ในการสร้างเซลที่ดี ให้พยายามดื่มน้ำผักสด ( ผักส่วนใหญ่รวมทั้งถั่วที่มีหน่อหรือต้นอ่อน) และรับประทานผักสดดิบ 2-3 ครั้งต่อวัน เอ็นไซม์จะถูกทำลายได้ง่ายที่อุณหภูมิ140 องศา F ( ประมาณ 4 องศา C) เช่น น้ำผักปั่นพลังเอนไซม์

e. ให้หลีกเลี่ยง กาแฟ น้ำชา และช๊อกโกแลต ซึ่งมี คาเฟอีนสูง
ชาเขียว ถือเป็นทางเลือกที่ดีและมีคุณสมบัติในการต้านมะเร็ง น้ำดื่มให้เลือกดื่มน้ำบริสุทธิ์ หรือที่ผ่านการกรอง เพื่อหลีกเลี่ยงท๊อกซิน และโลหะหนักในน้ำประปา น้ำกลั่นมักมีสภาพเป็นกรด ให้หลีกเลี่ยง

12. โปรตีนจาก เนื้อ จะย่อยยาก และต้องการเอ็นไซม์หลายชนิดมาช่วยในการย่อย เนื้อสัตว์ที่ไม่สามารถย่อยได้ในระบบทางเดินอาหารจะเกิดการบูดเน่าและมีความเป็นพิษมากขึ้น

13. ผนังของ เซลมะเร็งจะมีโปรตีนห่อหุ้มไว้ การงด หรือ การรับประทานเนื้อสัตว์น้อยลง จะทำให้มีเอ็นไซม์เหลือมากพอ มาใช้โจมตีกำแพงโปรตีนที่ห่อหุ้มเซลมะเร็ง และช่วยให้เซลของร่างกายสามารถกำจัดเซลมะเร็งได้ดีขึ้น

14. สารอาหารบางอย่างอาจช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ( สารIP6 [inositol hexaphosphate หรือ phyti acid],สาร Flor-essence, สาร Essiac, สาร แอนตี้-อ๊อกซิแดนส์ , วิตามิน , เกลือแร่ , EFAs ฯลฯ) เพื่อช่วยให้เซลของร่างกายสามารถกำจัด เซลมะเร็ง ได้ดีขึ้น สารอาหารอื่นๆเช่น วิตามินอี เป็นที่ทราบกันดีว่าทำให้เกิดการตายลงของเซล หรือ กำหนดระยะเวลาการตายของเซล ซึ่งเป็นกลไกธรรมชาติของร่างกายในการกำจัดเซลที่ถูกทำลาย ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการ หรือไม่มีประโยชน์ออกไป

15. มะเร็งเป็นโรคที่สัมพันธ์ กับ จิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ
การป้องกันเชิงรุก และ การคิดในเชิงบวก จะช่วยให้เราสามารถอยู่รอดจากการทำสงครามกับมะเร็ง
.... ความโกรธ การไม่รู้จักให้อภัย และความขมขื่นใจ จะทำให้ร่างกายเกิดความตึงเครียดและมีสภาวะเป็นกรดเพิ่มขึ้น ให้เรียนรู้ที่จะมีความรักและจิตวิญญาณแห่งการให้อภัย เรียนรู้ที่จะผ่อนคลายและมีความสุขกับชีวิต

16. เซลมะเร็ง ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่มีอ๊อกซิเจนเป็นจำนวนมาก การออกกำลังกายทุกวัน และการหายใจลึกๆจะช่วยให้ร่างกายได้รับอ๊อกซิเจนเพิ่มขึ้น ลงไปจนระดับเซล การบำบัดด้วยอ๊อกซิเจนถือเป็นวิธีการอีกอย่างที่ใช้ในการทำลาย เซลมะเร็ง