ลงทะเบียนกับ PayPal และรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทันที

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

รายชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือพาหุง

ขออนุโมทนาบุญแด่ ผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ 
“พาหุง มนต์แห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้า”
ฉบับเล่มสีชมพู สองภาษา สำหรับแจกฟรี
ดังรายนามต่อไปนี้

 1. ภก. เทียนชัย ตันติวิมงคล
 2. ทิฆัมพร ตันติวิมงคล
 3. กำธร วีระวิทยานันต์
 4. มัลลิกา วีระวิทยานันต์
 5. พรชัย ตันติวิมงคล 
 6. รุ่งนิรันดร์ นิรันดร
 7. สรัญภร หมั่นดี 
 8. สุพจน์-เบญจมาศ ทรัพย์สินสุนทร และครอบครัว
 9. ดร.สมพล ประคองพันธ์
 10. อนุสรณ์ จิรธวาลา
 11. ขวัญกมล จิรธวาลา
 12. วิภาวี วนานุพงษ์
 13. พลโท ทรงเกียรติ ส่งเจริญ
 14. เชี่ยวชาญ - สมนา รัตนามหัทธนะ
 15. มานพ - อารีรัตน์ ตุงคเศรวงศ์
 16. ทพ ศักดา -  ดร อัมพวัน อภิสริยะกุล 
 17. ทญ จรรยา - นายฐาปนา อภิสริยะกุล
 18. พญ มารยาท - นพ กฤษณะ พรหมวัชระนนท์
 19. นางสาวพรทิพา นกไทย
 20. จงจินต์ ทองวานิช
 21. ศิริชัย-สุนทรี-ศรุดา สมจิตรมูล
 22. ฉัตรสุดา เมืองสุวรรณ
 23. เกื้อกูล ธีระวัฒน์
 24. พรรณี มั่นการโชค
 25. กมล - เบญจวรรณ กุยแก้วสุวรรณ
 26. กมลวรส พิรุณสาร และครอบครัว
 27. สวิตตา ชัยศรี 
 28. กัลยกร - รัชดาภรณ์ คุณมี
 29. ไพรัช-พรพรรณ สิทธินามสุวรรณ
 30. กิติ สระบงกช และครอบครัว
 31. วีระ วงค์วราวิภัทร และครอบครัว
 32. สันติ ธัญวงษ์
 33. บวร จินตวีรพันธ์
 34. วีรพันธุ์ -ศิริพร ตันติพงษ์
 35. ดำรง - งามพิศ - ธนวรรณ หรรศคุณาชัย
 36. อมรรัตน์ วรรธนาคม
 37. วินนา เหรียญสุวรรณ
 38. สิรินาถ รัตนประสิทธิ์ 
 39. สายสัมพันธ์ สุวัชรังกูร
 40. ภก. ปราโมทย์ ตันวัฒนะ 
 41. ภก. ยาจิต ศรีวิโรจน์
 42. จอมจิน - สุทธาทิพย์ - โสมสิริ จันทรสกุล, เหยียนจ้าว
 43. อรุณศรี มีเรืองชัย
 44. เกียรติศักดิ์ - สังวาล และปราการ เลาหวัฒนาวณิชย์
 45. กรรณิการ์ ศรีวิจารณ์
 46. วัฒนาวดี วาสรส
 47. ละมัย เมืองปรางค์
 48. สุมล บุญเจริญ
 49. กุล แก้วเจริญ
 50. นฤมล บุญคุ้ม 
 51. โสภา นกแก้วน้อย
 52. กานต์มณี ฟื้นมา
 53. ชูชาติ-ยุรีย์ ดวงบัว และครอบครัว
 54. วิจิตร์-สุธี บัวรุ่ง
 55. ชัยสิทธิ์ ตันติวิมงคล และครอบครัว
 56. พงษ์สวัสดิ์  มารมย์
 57. ด.ช.ศิรา  มารมย์
 58. น.ส.ธัญลักษณ์  มาลีวัตร
 59. ดวงพร แสนประกอบ
 60. วนา-วาสนา สราญชาติ
 61. เรืองยศ -นวลปรางค์ โอษธีศ และลูกหลานญาติมิตร
 62. ภิรมย์ ลักษณะและครอบครัว
 63. สุรียพร รักถาวร และครอบครัว
 64. ชุติมา พูลพิพัฒน์ และครอบครัว
 65. อรวรรณ  ออศิริชัยเวทย์
 66. สุทธิลักษณ์ ศรีโยธา
 67. ปิยะพงษ์ ศรีโยธา
 68. Sunee Lynch
 69. Richard. H. Lynch
 70. ด.ช. คารวะ ศรีโยธา
 71. ดุลยวัต สุทธิโชคสถิต และครอบครัว
 72. ดำรงค์  สมฤทธิ์ 
 73. ด.ญ. ชลธร สมฤทธิ์
 74. สมบุญ สมฤทธิ์
 75. วิภาวี ศักดา
โดยรายนามทั้ง 75 รายการนี้ ได้ร่วมบริจาคผ่านทาง คุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล (คุณตู๋) ซึ่งได้ส่งมอบรายชื่อ และจำนวนเงินทั้งสิ้นเป็นเงิน 30,760 บาท ให้กับผู้จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว และหากได้รับหนังสือพาหุง จำนวนหนึ่งจะส่งให้ผู้แจ้งความประสงค์ และส่วนที่เหลือจะนำไปแจกจ่าย ตามวัด สถานที่ปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาล ต่อไป ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ได้รับหนังสือพาหุงเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจัดส่งให้ตามที่อยู่ผู้ที่แจ้งความจำนงเรียบร้อยแล้วค่ะ รอรับได้เลยนะค่ะ
ขออนุโมทนาบุญแด่ทุกท่าน ทุกนาม เทอญ....

ไม่มีความคิดเห็น: